ویژگی های فنی محصولات

واحد طول Kg/m

دبی آب 1/m

قطر داخلی mm

ضخامت mm

قطر خارجی mm

0172

0.137

13.2

3.4

20

0226

0.216

16.6

4.2

25

0.434

0.353

21.2

5.4

32

0.671

0556

26.6

6.7

40

1.050

0.866

33.2

8.4

50

1.650

1.385

42.0

10.5

63

2.340

1.963

50.0

12.5

75دیدگاهتان را بنویسید